อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล (IPST SMT)

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และ นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ internet ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

   

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่