บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 (เวลา 08.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 มอบหมายให้ ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3