สุโขทัย เจ้าภาพจัดงาน OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9


วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย จัดการประชุมคัดเลือกและประเมินหน่วยงานยอดเยี่ยมและบุคคลยอดเยี่ยมในสังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.38) เป็นเจ้าภาพกำหนดให้มีการประชุมคัดเลือกและประเมินผลงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 -17มีนาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม โดยมีสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาในขตภาคเหนือ จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 203 กิจกรรม และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 581 ราย โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://awards62.obecawards.net/obec-north/