สพป.สร.1 รับการตรวจราชการ ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

วันที่  17  มีนาคม  2563  คณะผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางลำใย  สนั่นรัมย์   นางสุวารี  เคียงประพันธ์)  ลงพื้นที่ตรวจราชการตามโครงการตรวจราชการ ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ  2563  รอบที่ 1 เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่  เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วน  งาน/โครงการ   กิจกรรม  เป้าหมาย  ความสำเร็จ  ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน  โดยมี  รอง  ผอ.เขตพื้นที่  ผอ.กลุ่ม / หน่วย  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ให้ข้อมูลในการตรวจราชการครั้งนี้