สพม.3 รับการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางสาวรัชดาพร บุบผา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานผลตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผล รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อ ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม และการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นต้น  //กมลลักษณ์ ลอยพูน : ข่าว