สพฐ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง และส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต. อำนาจ จันทร์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่นนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์เด็กนักเรียนความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายๆ กรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม อุบัติเหตุ โดยจากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสำคัญ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของทุกปี ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการเพิ่มความเข้มการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยง /จุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เทศกิจ ฝ่ายทหาร ในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด /ดอกไม้ไฟ อันตรายจากการจมน้ำ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองต่อไป


โดยการดำเนินงานในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก ทุกสำนัก ใน สพฐ. ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เขต 2 และที่สำคัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมเตรียมการประสานงาน ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนเตรียมงานให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งผมต้องขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้กับนักเรียน จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา” นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน กล่าว
อนึ่งภายในงานมีการแสดง พร้อมด้วยนิทรรศการเพื่อรณรงค์เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในวันลอยกระทง และรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปิดท้ายด้วยการปล่อยขบวนเฝ้าระวังเหตุวันลอยกระทงของภาคีเครือข่าย และขบวนรณรงค์ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ภาพ:วุฒิภัทร /ข่าว:ฐิติมา