รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลัสเตอร์ 10

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ในการนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษทิศทางการบริหารจัดการศึกษา โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในประเด็น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) /การทดสอบอื่นๆ และการประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น การจัดงานการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน/การจัดแข่งขันอื่นๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในการประชุมคือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 10 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ O-NET และการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน เขตละ 2 คน รวม 60 คน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี