สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตรวจราชการของสพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

“สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตรวจราชการของสพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1”

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้รับผิดชอบประเด็นโครงการ ทั้ง 14 งาน ร่วมให้การต้อนรับและรายงาน นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อคณะผู้ตรวจราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
โดยมีคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และนายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงาน ตามประเด็นเกี่ยวกับงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้ง 14 งาน แต่ละงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมาย ความสำเร็จ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มาให้บริการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการประชุม โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อคัดกรองเชื้อโควิด-19 จากการตรวจเบื้องต้น ไม่พบผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด