สพม.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีฯ

oznor
cof
rbtoz
rbt
rbt
rbt
cof
cof
rbt
cof
rbtoz
rbt
rbt
rbt
cof

ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 – 2566 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมเพชรสมุทรคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น โดยเน้นการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และบริบทการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และเพื่อให้มีแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จังหวัดละ 1 คน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10