สพป.ยล.3 ประชุมเตรียมออกมาตรการจัดระบบสำนักงานและบุคคล เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 2019)

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดประชุมเตรียมการออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ทำงาน” อย่างเป็นระบบและควบคุมบุคคลไม่ให้จัดกลุ่มให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 2 เมตร รวมทั้งให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานภายในบ้านพัก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ จัดตั้งจุดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยมี นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ICT เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ร ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า มีความเป็นห่วงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เกรงว่าจะทำให้การทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 หยุดชะงัก และทำให้ระบบการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ้งถือเป็นหัวใจสำคัญไม่สามารถหยุดทำงานได้ ประกอบกับนายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เสนอแนะว่า หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ขยายวงกว้างมากขึ้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้มีการเตรียมที่จะนำระบบไอที โดยนำไฟล์งานข้อมูลทางการเงินอัพโหลดบนระบบคลาวด์รูปแบบ SharePoint Microsoft Teams หรือ Line เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกที่ได้อย่างปลอดภัย และมีการตั้งศูนย์สำรองไว้รองรับ เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก

นอกจากนี้ นายโกมุท รุยอ่อน ได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานภายในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้แต่ละกลุ่มงานออกมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแพร่กระจายเชื้อโรคกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น พร้อมทั้ง จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่ทำงาน เช่น ประตูทางเข้าห้องทำงาน ห้องสุขา เพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ เพิ่มความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ที่จับประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์

ทั้งนี้เพื่อมิให้กระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในสำนักงานที่ประชุมมีมติออกมาตรการข้อ 1 จัดให้มีการจัดตั้งจุดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ เคาน์เตอร์หน้าห้องอำนวยการ โดยผู้มาติดต่อราชการสวมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 มาตรการข้อที่ 2 จัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือ ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดให้บริการ มาตราการข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning ภายใน – ภายนอกห้องทำงาน ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และฝากถึงความห่วงใยต่อบุคลากร เราต้องปฏิบัติตน ดูแลตนเองให้เคร่งครัด ตามคำแนะนำของทางราชการ ต้องป้องกัน ตัวเรา และคนที่เรารักที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ต้องช่วยกันป้องกัน ไม่นำพาโรคไปให้ท่าน และยังกระจายโรค เป็นภาระของประเทศ ทุกคนต้องช่วยกัน อย่ามองแบบอคติ สร้างปัญหาให้ประเทศชาติ โดยการสร้างข่าวแบบมุมเดียว Fake news เราต้องช่วยกันลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และมองอย่างรอบด้านดีแล้ว แล้วเราจะชนะไปด้วยกัน

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/สันติ ภาพ