ประชุมการกำหนดแผนการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 60 คน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่ำกว่า 60 คน และปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่ำกว่า 20 คนนั้น

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมการกำหนดแผนการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 60 คน และปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่ำกว่า 20 โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก โรงเรียนบ้านตาหมน โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านบางทัน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ และนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1