สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินการวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกัน

โดยได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงาน ทุกคน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน ดังนี้ ๑. มีการสับเปลี่ยนกำลังคนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกำลังคนตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม ๒. ให้ผู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานกรณีสับเปลี่ยนกำลังคน ให้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก รวมทั้งให้ดำรงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานไว้ตลอดเวลา หากไม่ถือปฏิบัติจะมีความผิดทางวินัยให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

๑. ทำความสะอาดโดยการล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสำนักงาน ๒. หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มือจับประตู ราวบันได ๓. ไม่ควรมาปฏิบัติงานหากมีอาการป่วย เช่น ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเนื้อ

ปวดตัว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ ๔. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ป้องกันเชื้อโรค ๕. ใช้ช่องทางการประชุมทาง Conference  หรือหากมีการประชุมต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการมีมาตราการดังนี้ ๑. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ล้างมือทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณทางเข้าพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้ทำความสะอาด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ป้องกันเชื้อโรคตลอดการให้บริการ

๓. ห้ามผู้ที่มีไข้ มีอาการไอ จาม และมีน้ำมูก เข้าในสำนักงานฯ ๔. ผู้มาติดต่อราชการต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ล้างมือที่เตรียมไว้ให้ ๕. โรงเรียนที่มาส่งหนังสือราชการโดยไม่ประสงค์จะพบเจ้าหน้าที่ให้ส่งหนังสือ ณ จุดบริการรับ – ส่ง หนังสือราชการด้านหน้าอาคารสำนักงาน ๖. ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ซึ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไปเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งหนึ่งแล้ว