สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2563

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมทางไกลและถ่ายทอดสด และแจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมทางช่องทาง YouTube พิมพ์ค้นหา “สพป.สิงห์บุรี” คลิก “ถ่ายทอดสด” โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี สรุปได้ดังนี้  กลุ่มอำนวยการ ๑. การมอบหมายงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี  ๒. แจ้งงดการจัดกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมและสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ สพป.สิงห์บุรี ๓.ขอเชิญชวนร่วมบริจาค “กองทุนปันน้ำใจ สพป.สิงห์บุรี”  4. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๑. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒. การอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน ๓. วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ๔. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒. ข้อมูลการพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑. งานนิเทศการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 2. แจ้งผลการประเมิ่นความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  3. เลื่อนการจัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล รอบครูผู้สอน ๔. ขอความร่วมมือส่งรายชื่อสถานศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง (SAR)เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (เพิ่มเติม) ๕. การรายผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๑. ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของ สพฐ. ๒. การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๓  หน่วยตรวจสอบภายใน  1.ซ้อมความเข้าใจ แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอกสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ๒. การควบคุมเงินของโรงเรียน ๓. การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ /ปิดการประชุม