สพป.ลพบุรี เขต 1 > การถือปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานในสังกัด

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นำมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในอาคารสำนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งให้ถือปฏิบัติ โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 มาตรการ ซึ่งขณะนี้ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ 1 และ 2 ดังนี้

มาตรการที่ 1 (การป้องกัน)

 • แจ้งให้บุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา
 • จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง Covid-19 ของ สพป.ลพบุรี เขต 1 โดยตั้งอยู่ ณ ห้องรับรองบริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 1
 • จัดตั้งจุดคัดกรองทางเข้า-ออก ทุกกลุ่ม
 • ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าทำงาน ก่อนพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 • เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ทำความสะอาดรถยนต์ราชการทุกคัน
 • ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเอง
 • หากบุคลากรพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย
 • หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
 • ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามวงรอบ

มาตรการที่ 2 (การส่งต่อ)

 • จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่
 • เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว
 • ปิดสถานที่ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

มาตรการที่ 3 (การดูแล เฝ้าระวัง)

 • ลดการปฏิบัติงานในสำนักงาน
 • จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มละ 3 คน ผลัดละ 1 คนต่อกลุ่ม เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงาน ส่วนอีก 2 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์
 • เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน
 • จัดทีมจิตอาสาเฝ้าระวัง ประสานการดูแล และเฝ้าระวังป้องกัน

และให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หาก สพฐ. มีการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)