สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ปะการัง โดย สพป.นศ.3 กำหนดให้มีมาตรการป้องกันฯ โดย
1.ให้จัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ในทุกอาคารโดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ทุกครั้งที่เข้า – ออกจากอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซสเซียส ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
2.มอบงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พัก ให้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน จากที่บ้านหรือที่พัก โดยผ่านทางระบบออนไลน์
2.1 ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน จัดบุคลากรหมุนเวียน สลับวันทำงาน วันเว้นวันให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด กรณีส่วนราชการหรือกลุ่ม/ฝ่ายที่มีภารกิจเร่งด่วน ให้ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนประสานการปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบ ให้ภารกิจงานสำเร็จ ลุล่วง ตรงตามเวลา และมีประสิทธิภาพ
2.2 ให้ทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประสานงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานตามวัน เวลา ที่กำหนด สามารถให้บริการทุกงานได้ในขั้นต้น
2.3 กรณีผู้ปฎิบัติงานอยู่ที่บ้านหรือที่พัก ให้ปฏิบัติงานโดยยึดเวลาราชการ ในขณะปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านหรือที่พักอย่างเคร่งครัด และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา หากมีราชการเร่งด่วน สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ได้ทันที หากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือที่พักให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
2.4 ให้ผู้อำนวยการกลุ่มจัดวัน เวลา การปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักให้กับบุคลากรทุกคน
2.5 ให้การปฏิบัติงานาตามข้อ 2 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2563
3.ให้ทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประสานกลุ่มอำนวยการ เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทุก 30 วัน
4.จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม สำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
5.การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร รวมทั้งให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 “โควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อไป