ประชุมการลดเวลาในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  31  มีนาคม  2563  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องการลดเวลาในการปฏิบัติงาน  Work  from  home  การติดต่อประสานงานภายในกลุ่มงานหรือสำนักงานผ่านช่องทาง  Line  Application , e-mail  หรือ Application อื่นๆ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ตามมาตรการสลับเปลี่ยนบุคลากรในการมาปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1 จนกว่าจะมีคำสั่งตามนโยบายเปลี่ยนแปลง

ประชุมการลดเวลาในการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)