สพป.ลพบุรี เขต 1 > รับชมและรับฟังประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ”

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel จากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารงานในสภาวะวิกฤติ การประกาศเลื่อนรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 การเลื่อนรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา การเตรียมการกรณีที่ไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด และรับทราบมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาเหตุที่จะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)