รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมพบปะ บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเล็ก เกียรติขจรเดช รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เป็นประธานและพบปะ ในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ ในการมอบหมายการปฏิบัติงาน/กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อีกทั้งยังมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ หาจุดบกพร่องของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาให้สอดคล้อง ครอบคลุม ยกระดับผลสัมฤทธิ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด