มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานการประชุม โดยมีนายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนองนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวง โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับลด เว้น ช่วงเวลาทำงานของบุคลากรในสำนักงานให้มาทำงานร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยในส่วนที่เหลือให้ปฏิบัติภาระงานที่บ้านและหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน แต่หากมีข้อราชการเร่งด่วนสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ทั้งนี้มาตรการนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 13-30 เมษายน 2563 และก่อนการเข้าประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการ ณ หน้าห้องประชุมบำรุง