สพฐ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสพฐ 1 ชั้น 2 อาคาร สพฐ. 4

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 โดยมีหัวข้อประชุมที่น่าสนใจดังนี แนวทางการนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสcorona 2019 และระบบการป้องกัน การช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกละเมิดทางเพศการฝึกอบรมครูประจำชั้นให้เป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพ การประเมินผู้บริหารองค์กร การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ เป็นต้น