การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติงานในหน้าที่่รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ /เวลา 09.00 น./ น.ส.รัตนา  อยู่สวัสดิ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี  เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ผ่านระบบ Video Conference ระหว่าง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
จำนวน 1 ราย คือ นายชนะศักดิ์  ทันธิมา  ณ ห้องประชุม ดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

ภาพ : รพีพรรณ ดวงดี  ข่าว : ศัณศณี (ปชส.สพป.จบ.2)