ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      เป็นประธานการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ ๑. ) การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา  CONNEXT ED ๒.) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ๓.) มติ ครม. เรื่องการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๔.) การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๕.) ข้อมูล BIG DATA ๖.) ระบบ Internet ของโรงเรียน ๗.) ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๘.) การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๙.) ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม ๑๐.) โรงเรียนนักจิตวิทยา ๑๑.) โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์

และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒