สพม.3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบ การขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 มติ ครม.เรื่องการเปิด-ปิด ภาคเรียน ข้อมูล Big Data (ข้อมูล 10 มิถุนายน ) ระบบ Internet ของโรงเรียน ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2562 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมโรงเรียน ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / ภาพ:ข่าว กมลลักษณ์ ลอยพูน ปชส.สพม.3