สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 เมษายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนของ สพฐ. ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับนักเรียน การเปิด-ปิดสถานศึกษา ผลการสอบ O-NET ข้อมูล BIG DATA ระบบ Internet โรงเรียน การสอนแบบออนไลน์ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 10 เมษายน 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการเร่งด่วนของ สพฐ. ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การรับนักเรียน การเปิด-ปิดสถานศึกษา ผลการสอบ O-NET ข้อมูล BIG DATA ระบบ Internet โรงเรียน การสอนแบบออนไลน์ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1