สพม.3 รับการตรวจเพื่อคัดกรองผู้ที่อาจมีภาวะเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 เข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนการตรวจสุขภาพตา การให้คำปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่อาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรสาธารณสุขจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3