สพฐ. จัดประชุมผอ.สพท.ออนไลน์ ชี้แจงนโยบาย-แนวทางดำเนินงาน


วันที่ 10 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 โดยเป็นการนำข้อมูลที่ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) และมติคณะรัฐมนตรี ในการเลื่อนการเปิดภาคเรียน ซึ่งต้องสื่อสารไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้รับรู้ถึงวิธีการทำงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และการปฏิบัติงานในพื้นที่

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จากนั้นจึงเปิดเรียนต่อภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ครบตามกำหนดระยะเวลา 4 เดือน ดังนั้นจึงไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติเหมือนเดิม แต่หากทางโรงเรียนต้องการให้มีวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ก็สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนในวันหยุด (วันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) แล้วจึงทดแทนมาเป็นวันปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน

ในส่วนของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รมว.ศธ. มีนโยบายว่าในช่วงวิกฤต Covid-19 ศธ.มีนโยบายที่สามารถจัดการได้ ซึ่งมี 3 กลุ่ม คือ โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน และ โรงเรียนขยายโอกาส โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินการสร้างความเข้าใจ จัดสรรงบประมาณที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่สามารถควบรวมได้ รวมถึงให้เข้าไปดูการเรียนการสอนของนักเรียนที่ไม่มีความตื่นตัวเนื่องจากนักเรียนน้อยทำให้เด็กขาดเพื่อนเรียน

สำหรับเรื่องการรับนักเรียนก็ยังเน้นย้ำไปที่ ม.1 และ ม.4 จะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนด้วยวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีและออนไลน์ หรือทางวิธีการที่เหมาะสม โดยจะเปิดรับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 แต่การจัดสอบจะต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งว่าจะใช้วิธีใดในการจัดสอบ โดยได้จัดทำรูปแบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลไว้รองรับ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ชั้นอนุบาล-ม.3 เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และรูปแบบที่ 2 ชั้นม.4-ม.6 ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์

ขอขอบคุณ ภาพจากคุณหนึ่ง สพม.1