สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ใส่ใจและเป็นห่วง เราจะผ่านวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

วันที่ 10 เมษายน 2563 นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
1. มีจุดคัดกรองเจ้าที่และผู้มาติดต่อ สพป.นศ.3
2. WORK FROM HOME
3. Cleaning Zone
4. งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. หากมีความจำเป็นต้องจัดประชุมให้จัดที่นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย