สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. วิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 กรณีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการมอบตัว ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ (ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) ให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินการมอบตัวโดยให้เป็นไปตาม
วิธีการที่โรงเรียนกำหนด
1.2 การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้รับสมัครนักเรียนในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 และจำแนกการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียน
ที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนทุกคน
กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนกลุ่มทั่วไปและวิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
1.3 วิธีการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนดำเนินการตามวันที่ที่กำหนดและจัดหาวิธีการ
ที่ความเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ โดยผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล อาจจะดำเนินการโดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (โปรแกรมใบสมัคร) Line ของโรงเรียน E-mail ของโรงเรียน Google Forms ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพื้นที่
1.4 การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
1.5 การสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบ การเปิดรับสมัคร การคัดเลือกหรือ
การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.6 วิธีการสอบคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยการจัดสอบและไม่ใช้วิธีออนไลน์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกให้เป็นดังนี้
1.6.1. การจัดห้องสอบและอาคารสถานที่
– กรณีที่โรงเรียนจัดสอบ ให้ดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากใช้ห้องเรียน ให้จัดห้อง ไม่เกินห้องละ 20 คน และ/หรือหากใช้อาคารอเนกประสงค์ (อาทิ ห้องประชุมใหญ่) ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
– กำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรออยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถานที่จัดสอบตามที่โรงเรียนจัดให้
– เตรียมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ โดยดำเนินการภายใต้
แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
– เตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทาง
มาสอบยังสนามสอบหลักได้
1.6.2. เวลาในการสอบคัดเลือก โรงเรียนดำเนินการจัดสอบคัดเลือกในวันเสาร์
หรืออาทิตย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาวันที่เหมาะสมในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และโรงเรียนต้องดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน
1.6.3. การดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้
– ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
– มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ โดยกำหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่
ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
ที่มีความเข้มข้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับผู้ปกครอง

2. แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเปิดและปิดภาคเรียน ดังต่อไปนี้
2.1 ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีวันปิดภาคเรียน เว้นแต่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรแล้ว
2.2 ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 วัน