สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) ที่บรรจุใหม่ทั่วประเทศ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ได้รับมอบหมาย)

 วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00-10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ผู้ให้ข้อตกลง) โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ผู้ได้รับมอบหมาย) ที่บรรจุใหม่ทั่วประเทศกว่า 189 เขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 290 ราย ตามมติ ก.ค.ศ.ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สพฐ. ได้มอบหมายให้ ผอ.สพท.ทั่วประเทศทำหน้าที่ลงนามแทน ซึ่งมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อจากนั้นนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบรายละเอียดการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) และการประเมิน (Evaluation) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)