สพป.ลพบุรี เขต 1 > การประสานงานขอรับสนับสนุนจาก อบจ.ลพบุรี เข้าพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคตามโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณภายในและภายนอกอาคาร สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่  10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ขุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ที่ให้การสนับสนุนการพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคตามโครงการรณรงค์ป้องกันการระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ที่มีประชาชนมาติดต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยการประสานขอรับการสนับสนุนเป็นหนังสือไปที่ อบจ.ลพบุรี และได้รับการสนับสนุนมาดำเนินการในวันนี้ ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคาร สพป.ลพบุรี เขต 1..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางทิพาภรณ์ โสภณ ลูกจ้างชั่วคราว : ถ่ายภาพ..

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)