ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วารสารวิชาการ Unisearch Journal

ด้วยศูนย์บริหารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ “Unisearch Journal” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการและงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯของคณาจารย์และนักวิจัยนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลายและเพื่อเป้นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง สามารถสืบค้นผลงานวิจัยที่สนใจได้ที่ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th