ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารโดยความร่วมมือระหว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 สพม. เขต 33 และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร

วันที่  23  เมษายน  2563  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารโดยความร่วมมือระหว่าง สพป. สุรินทร์ เขต 1 สพม. เขต 33 และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  สืบเนื่องจาก  ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ. และยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้วิสัยทัศน์   “เพื่อโอกาส คุณภาพ คุณธรรม และการเรียนรู้อย่างมีความสุข”  โดยประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และโรงเรียนประสาทวิทยาคาร  ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub)  ประเด็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่   หลักสูตร/รายวิชา/แผนการจัดการเรียนรู้   การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน  สื่อ/วัสดุอุปกรณ์  จึงจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสพป. สุรินทร์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์  รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 33 และศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร และคณะครู  ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 ที่เปิดสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  รวมทั้งสิ้น  29  คน  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นายเปโส  ขบวนดี  รอง  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม