สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนร่วมพัฒนา “เบญจภาคีอำเภอโพธิ์ตาก”

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนร่วมพัฒนา “เบญจภาคีอำเภอโพธิ์ตาก” ณ โรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทางกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา “เบญจภาคีอำเภอโพธิ์ตาก” ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก โรงเรียนบ้านโพนทอง โรงเรียนบ้านสาวแล โรงเรียนบ้านไร่และโรงเรียนบ้านน้ำทอน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ทั้งยังเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน สร้างความมั่นใจและการกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา “เบญจภาคีอำเภอโพธิ์ตาก” ในโอกาสนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา “เบญจภาคีอำเภอโพธิ์ตาก” จำนวนทั้งสิ้น 66 คน