ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

วันที่ 24 เมษายน 2563 (เวลา 10.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานประชุมทีมบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมด้วย ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.3 เพื่อติดตามและสรุปการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งหารือข้อราชการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมกัลปังหา สพป.นศ.3