จันท์ 1 ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนในสังกัด

19 – 23 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด นิเทศ ติดตาม กำกับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายฯ พร้อมแนะนำงานในด้านต่าง ๆ  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

พร้อมแนะนำงานในด้านต่าง ๆ  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561