สพป.น่าน เขต 2 จัดการประชุมเตรียมการพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาค่ายลูกเสือพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2  ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,141,400 บาท ประกอบด้วยดังนี้ ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง ก่อสร้างหอประชุม จำวน  1 หลัง และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง