สพป.ลพบุรี เขต 1 > ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 07.30-10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสัน อันเนื่องจากพระราชดำริ
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง (1) สรุปสถานการณ์ COVID-19 ประจำสัปดาห์ (รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 22 เมษายน 2563)   (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมจัดกิจกรรมต้านภัย COVID-19  (3) สรุปประเด็นข่าว ในรอบสัปดาห์

      3. แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง (1) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข) (2) ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษา กรณีนักเรียนติด 0, ร, มส  (3) โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (4) โครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล โรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)