สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ (กตปน.) เข้าประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.ลพบุรี เขต 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบ ผลคะแนนต่าง ๆ ดังนี้ ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6, RT ประถมศึกษาปีที่ 1) ผลการบริหารและจัดการของ สพท. ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ 2562 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS ผลการประเมิน ITA Online ประจำปี 2562 และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่ม โดยย่อ สุดท้ายเป็นเรื่องอื่น ๆ คือ การดูแลตัวเองและสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนางวิไลลักษณ์ หมดมลทิน (สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี) การเตรียมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายจารึก ขึ้นทันตา (ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ) และนายสุรเชาวน์ เรืองวัฒกี (ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ) ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1..น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)