สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีเปิดเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00-16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานและชุมชนในเขตอำเภอบ้านหมี่ มีพิธีเปิดด้วยการลั่นฆ้อง 3 ครั้ง เป็นสัญณาณเริ่มเข้าสู่กิจกรรมการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ด้วยการแต่งกายชุดกีฬามาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา ออทิสติกและพิการซ้ำซ้อน ประเภทอยู่ประจำในเขตบริการจังหวัดลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ขัยนาท และอุทัยธานี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 242 คน ได้จัดกิจกรรม “เปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย” เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกำลังกายมากยิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดี สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดสนามกีฬาโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ออกกำลังกาย จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่โรงเรียนทั้งสนามและโรงยิมให้ประชาชนสามารถมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ต่อไป ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)