สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

 

เพื่อร่วมวิเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยพิจารณามาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนา ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ คณะกรรมการจัดทำแผน และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒