สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.ทวีศักดิ์   พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ประธานการประชุมฯ  โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยการรายงานข้อมูลฯ มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  ประเด็นการพิจารณาที่  1  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อพิจารณาการรวบรวมข้อมูลการรายงานข้อมูลตามระยะเวลาต่อไป

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ