สพป.ปัตตานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่าย ทั้ง 11 ศูนย์เครือข่าย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดตามความจำเป็นขาดแคลน และตามกรอบวงเงินที่กำหนด ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1