สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 เมษายน 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ดร.สุมล ชุมทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.นศ.3 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมปะการังสพป.นศ.3 เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับทิศทางการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้สื่อออนไลน์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สพป.นศ.3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเยาวชนไทยที่ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ