สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Vedio conference

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ภัณฑ์รักษ์. พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 พร้อมด้วย

ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์,ดร.อารยันต์. แสงนิกุล.,นายชัยณรงค์. ฤทธิ์วงศ์ รอง ผอ.สพป. กาฬสินธุ์เขต 3

ศึกษานิเทศก์, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วม การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

ผ่านระบบ Vedio conference เพื่อรับนโยบาย “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า (COVID 2019),

การเตรียมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (สื่อออนไลน์),วัน เวลาการจัดการเรียนการสอน

ทั้งระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาศลฯ โดย ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3