สพม.24 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 ่น. นายทวี  ทะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด
สพม.24 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (Covid-19)” ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24