สพฐ. ออกตรวจร่วมเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเทศกาลวันลอยกระทง ในพื้นที่ จ.นนทบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและดูแลนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นางจรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นายอนุกูล มโนชัย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ฉก.ชน.สพฐ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพฐ. และ ฉก.ชน.สพม.เขต 3 ร่วมกับ พลตำรวจตรี รัชกฤช รัมจันทร์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และศูนย์เขมาภิรตาราม ออกตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำวัดเขมาภิรตาราม สะพานเจษฎาบดินทร์ และโรงแรมภายในซอยเรวดี จ.นนทบุรี เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนเพื่อป้องกันป้องปรามเหตุความประพฤติไม่เหมาะสม และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561

ทั้งนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง โดยมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดอับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น เทศกิจ ฝ่ายทหาร ที่อยู่ในพื้นที่ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสม รวมถึงป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ เช่น อันตรายจากการเล่นประทัด/ดอกไม้ไฟ อันตรายจากการจมน้ำ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยง เป็นต้น และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงผลของความประพฤติที่อยู่ในภาวะเสี่ยง รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงเทศกาลลอยกระทงซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีความตระหนักในสถานการณ์ปัจจุบันของเด็กนักเรียน รวมถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายกรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และอุบัติเหตุ โดยจากการหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของเด็กและนักเรียนร่วมกันอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์และเฝ้าระวังเหตุนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงพื้นที่ จ.นนทบุรี ในวันนี้พบว่ามีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตามมาตรการที่วางไว้ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ เอกชน และชุมชน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าว อัจฉรา / ภาพข่าว ฉก.ชน.สพฐ.