แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีกรอบการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ สามารถนำไปเป็นแนวทางหรือต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563