ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และประชุมชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒