สพป.น่าน เขต 2 จัดการอบรม “การใช้โปรแกรม True Virtual World สำหรับ VLearn”ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นางนัฑวิภรณ์  จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การใช้โปรแกรม True Virtual World สำหรับ VLearn” เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์   มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน โดยทีม ICT TALENT จังหวัดน่าน เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ดังกล่าว  ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2