สพม.๑๐ ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้ังที่ ๔/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ่เขต ๑๐  พร้อมด้วย นายการุณ ชูช่วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ผ่านระบบ Video Conference  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมี นายณัฎพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม  เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และรับฟังข้อราชการเร่งด่วน ณ ห้องประชุมธารน้ำเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งถ้ายังเปิดการเรียนการสอนไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน และจะมีการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓